แนะนำเอกสารจดหมายเหตุศาลปกครอง

 แนะนำเอกสารจดหมายเหตุศาลปกครอง

 

รหัสเอกสาร คจ ศป 1.1/1
โน้ตของพระสารสาสน์ประพันธ์ เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่กรมร่างกฎหมาย  ให้เป็นสภากรรมการกฤษฎีกา (4 ธ.ค. 2475) 

       

 

รหัสเอกสาร คจ ศป 1.2/17
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลปกครอง (15 ก.พ. 2479 – 18 ก.ย. 2483) 

 

รหัสเอกสาร คจ ศป 1.3/1
นโยบายของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลปกครอง (1 ส.ค. 2495) 

          

     

 

รหัสเอกสาร คจ ศป 1.6/5
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดตั้งศาลปกครองของ ศ.ดร.คณิต ณ นคร (29 ก.ย. 2537) 

      

 

รหัสเอกสาร ศป 1.3/4
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายแสดงสังกัดศาลปกครอง  และสำนักงานศาลปกครอง  และตราประจำชาดสำหรับ
ศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองกลาง (พ.ศ. 2544)