เอกสารจดหมายเหตุศาลปกครอง

 การบริการจดหมายเหตุศาลปกครอง

      
ห้องเก็บเอกสารจดหมายเหตุศาลปกครอง

เอกสารจดหมายเหตุศาลปกครอง

          เอกสารจดหมายเหตุ คือ ข้อมูลทุกรูปแบบที่หน่วยงานผลิตขึ้นใช้ในการปฏิบัติงาน ที่สิ้นกระแสการปฏิบัติงานแล้ว  และได้ผ่านการประเมินว่ามีคุณค่าในฐานะเป็นข้อมูลชั้นต้นที่แสดงถึงการดำเนินงานและพัฒนาการของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของหน่วยงานและประเทศชาติ เอกสารจดหมายเหตุมีรูปลักษณะที่ไม่จำกัด ซึ่งเป็นไปตามพัฒนาการของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ผลิต แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
                 1. เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษร คือ เอกสารที่สื่อความหมายด้วยตัวอักษร ไม่ว่าจะเป็นตัวเขียนหรือตัวพิมพ์ เช่น เอกสารโต้ตอบ เอกสารประชุม สัมมนา แผนงาน โครงการ รายงาน  บทความ ฯลฯ
                 2. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ คือเอกสารที่สื่อความหมายด้วยภาพหรือเสียง เช่น ภาพถ่าย  ฟิล์มเนกาทีฟ สไลด์ โปสเตอร์ ปฏิทิน บัตรอวยพร
แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ ฟิล์มภาพยนตร์ ฯลฯ
                 3. เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง เช่น แผนที่ แผนผัง แบบแปลน พิมพ์เขียว ฯลฯ
                 4. เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเอกสารที่บันทึกข้อมูลและค้นหาข้อมูลที่บันทึกไว้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดีสก์ ซีดี วีซีดี ดีวีดีฯลฯ
        รัฐบาลได้จัดตั้งสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม รับผิดชอบการดำเนินงานจดหมายเหตุของประเทศ แต่ในปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งที่มีศักยภาพได้จัดตั้งหน่วยงานจดหมายเหตุขึ้นดูแลรับผิดชอบเอกสารจดหมายเหตุของหน่วยงานตนเอง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยพายัพ ฯลฯ ศาลปกครองเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงความสำคัญของงานจดหมายเหตุ ในการจัดเก็บ อนุรักษ์  และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุศาลปกครอง  ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย รวมทั้งการดำเนินงานของศาลปกครองที่ทำให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม จึงได้จัดตั้งกลุ่มจดหมายเหตุขึ้นในปี 2547  รับผิดชอบในการดำเนินงานจดหมายเหตุของศาลปกครอง  โดยนางกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์ (ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง (พนักงานคดีปกครองทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ)) ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ด้านวิชาการ เห็นความสำคัญและผลักดันให้มีหน่วยงานจดหมายเหตุบรรจุในโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของสำนักงานศาลปกครอง
  เอกสารจดหมายเหตุศาลปกครอง คือเอกสารการดำเนินงานในรูปลักษณะต่างๆ ที่กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์  สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน ได้รับมอบจากหน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลปกครองและดำเนินการจัดหาเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาลปกครองจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และได้ทำการวิเคราะห์ประเมินคุณค่า  คัดแยก  จัดหมวดหมู่  เป็นเอกสารจดหมายเหตุศาลปกครองที่รวบรวมข้อมูลหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า สำหรับให้คนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อๆ ไป ศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดและพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองไทยอันเป็นที่มาของศาลปกครอง โดยจัดหมวดหมู่เอกสารเป็น 2 หมวด ได้แก่ หมวดเอกสารความเป็นมาในการจัดตั้งศาลปกครอง และหมวดเอกสารศาลปกครอง 

        เอกสารจดหมายเหตุศาลปกครองที่ได้จัดหมวดหมู่ และจัดทำเครื่องมือช่วยค้น (คู่มือ/บัญชีเอกสาร) พร้อมให้บริการ  มีจำนวน  9,518  รายการ ดังนี้
               1. เอกสารจดหมายเหตุ  มีจำนวน 6,891 รายการ  ประกอบด้วยเอกสาร 2 หมวด
                    1.1 หมวดความเป็นมาในการจัดตั้งศาลปกครอง  เป็นเอกสารระหว่าง พ.ศ. 2476 – 2542 มี 7 หัวเรื่อง ได้แก่ 
                         1.1.1) การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครอง ประกอบด้วยเอกสาร การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การยกร่างกฎหมายว่าด้วยอำนาจและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะเป็นศาลปกครอง  การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ.2523 – 2525  การพิจารณาร่างกฎหมาย ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2535 - 2542 และการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล   พ.ศ. 2542
                         1.1.2)  กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง ประกอบด้วย พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา  และระเบียบและคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
                         1.1.3) การบริหารงานทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบด้วยเอกสาร โครงสร้างและอัตรากำลัง  โครงการอบรมสัมมนา  การจัดทำวารสารกฎหมายปกครอง  การดำเนินการเกี่ยวกับระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์  โครงการนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน  หนังสือโต้ตอบ  ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และโครงการประชุมทางวิชาการ
4. การดำเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติงานร้องทุกข์  บันทึกการประชุมการวางระเบียบปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ระเบียบวิธีการดำเนินงาน  ขอคำชี้แจงและเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์    คำแถลงการณ์และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  แจ้งผลการวินิจฉัยร้องทุกข์  การติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ที่ไม่รับไว้พิจารณา  เสนอคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  แจ้งผลการดำเนินการตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  กรณีตัวอย่างการอาศัยข้อมูลที่ได้รับมาจากการ
ร้องทุกข์  ข้อมูลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เพื่อประกอบการเสนอแต่งตั้ง กรท.  และการปรับปรุงระบบวิธีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข์
                         1.1.5) เอกสารจดหมายเหตุคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2522 – 2544 รวบรวมคำวินิจฉัยที่เป็นผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  ในเรื่องงานร้องทุกข์เกี่ยวกับการกระทำทางปกครองของเจ้าหน้าที่  ทั้งที่เป็นเอกสารต้นฉบับและเอกสารสำเนา  
                        1.1.6) เอกสารอื่นๆ ประกอบด้วย เอกสารการสัมมนา การอบรมและการบรรยายต่างๆ บทความ แนวคำพิพากษาคดีปกครองในประเทศไทย  เอกสารเกี่ยวกับศาลปกครองในประเทศไทย เอกสารเกี่ยวกับศาลปกครองของประเทศต่างๆ และเอกสารการประชุมสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ (IASAJ)
                        1.1.7) เอกสารจดหมายเหตุความเป็นมาในการจัดตั้งศาลปกครอง (2) รวบรวมเอกสารจากหน่วยงานภายใน และจัดหาจากหน่วยงานภายนอก อาทิ สำนักหอสมุดแห่งชาติ  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหอสมุดดำรงราชานุภาพ ประกอบด้วย กฎหมาย ฎีการ้องทุกข์สมัยรัชกาลที่ 5 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประวัติที่ปรึกษาราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5  รายงานประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2475 – 2539  เอกสารการดำเนินงานของกองวิเคราะห์กฎหมายและการร้องทุกข์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และเอกสารอื่น ๆ 
             
                2.1 หมวดศาลปกครอง  เป็นเอกสารระหว่าง พ.ศ. 2543 – 2550 มี 7 หัวเรื่อง ได้แก่
                        2.1.1) การเปิดทำการศาลปกครอง  ประกอบด้วยเอกสาร  การดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครอง  การดำเนินการเกี่ยวกับการนำระเบียบ ประกาศฯ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมายราชการ  การเตรียมพิธีเปิดทำการศาลปกครอง  การประชุม  ขอความอนุเคราะห์  ขออนุมัติเดินทาง  จัดหาสถานที่  แบบแปลนอาคารที่ทำการ  รายงานผลการดำเนินงาน  และเบ็ดเตล็ด
                        2.1.2) การคัดเลือกตุลาการศาลปกครอง  ประกอบด้วยเอกสาร  การคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด  และการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
                        2.1.3) ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (Clipping)  รวบรวมข่าวที่ตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองจากหนังสือพิมพ์ของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย ข่าวทั่วไปเกี่ยวกับศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง  ข่าวประชาสัมพันธ์  คดี  บทความ  และบุคคลสำคัญ
                       2.1.4) คำสั่ง คำพิพากษา ประกอบด้วย คำสั่ง คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง  ศาลปกครองเชียงใหม่  ศาลปกครองสงขลา  
ศาลปกครองนครราชสีมา  ศาลปกครองขอนแก่น  ศาลปกครองพิษณุโลก  ศาลปกครองระยอง  และศาลปกครองนครศรีธรรมราช
                       2.1.5) ระเบียบ ประกาศฯ ที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกอบด้วย ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  ประกาศประธาน
ศาลปกครองสูงสุด  และประกาศสำนักงานศาลปกครอง  
                       2.1.6) รายงานการประชุม  ประกอบด้วย  การประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครอง  และการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
                       2.1.7) สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย  ข่าวรายสัปดาห์สำนักงานศาลปกครอง  ข่าวศาลปกครอง  จดหมายข่าวสำนักงานศาลปกครอง  
สานสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครอง  และหนังสือที่ระลึก
                       2.1.8) เอกสารการประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ IASAJ ครั้งที่ 9  เป็นเอกสารเกี่ยวกับการจัดการประชุมใหญ่สมาคม
ศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ IASAJ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ 

         2. เอกสารจดหมายเหตุประเภทวีดีทัศน์ บันทึกภาพกิจกรรมของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ระหว่าง พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2548  จำนวน 613 รายการ เป็นวีดีทัศน์เกี่ยวกับ การถวายสัตย์ การประชุม การเปิดทำการศาลปกครอง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง การฝึกอบรม
การพิจารณาคดี การเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การสัมมนา/เสวนา  การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และเบ็ดเตล็ด   

         3. เอกสารจดหมายเหตุประเภทภาพถ่าย ฟิล์ม สไลด์  จำนวน 618  รายการ ประกอบด้วย
               3.1 หมวดความเป็นมาในการจัดตั้งศาลปกครองระหว่าง พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2535 มี 3 หัวเรื่อง ได้แก่ ภาพกิจกรรม ภาพบุคคล และภาพสถานที่
               3.2 หมวดศาลปกครอง ระหว่าง พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2546 มี 3 หัวเรื่อง ได้แก่
                         3.2.1) ภาพกิจกรรม เกี่ยวกับ การจัดสอบคัดเลือกตุลาการ  การถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลปกครอง การประชุม การเปิดทำการศาลปกครอง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง การฝึกอบรม การพิจารณาคดี การเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การสัมมนา/เสวนา การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และเบ็ดเตล็ด
                         3.2.2) ภาพบุคคล  ได้แก่ ภาพผู้บริหารในศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
                         3.2.3) ภาพสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครอง

         4. เอกสารจดหมายเหตุประเภทหนังสือ ที่ผลิตโดยสำนักงานศาลปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 457 รายการ ประกอบด้วย
               4.1 หนังสือหมวดความเป็นมาในการจัดตั้งศาลปกครอง ได้แก่ กฎหมายปกครอง / กฎหมายมหาชน  คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข์  คู่มือ  รายงาน  วารสาร  และเอกสาร  
               4.2 หนังสือหมวดศาลปกครอง ได้แก่ กฎหมาย การดำเนินงาน คำพิพากษา/คำสั่งคำวินิจฉัย  คู่มือ  รายงาน  วารสาร  เอกสาร  และ IASAJ

         5. เอกสารจดหมายเหตุประเภท CD VCD และ DVD จำนวน 181 รายการ ประกอบด้วย
               5.1 CD VCD และ DVD หมวดความเป็นมาในการจัดตั้งศาลปกครอง ได้แก่ การแต่งตั้งที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน และการดำเนินการจัดตั้ง
ศาลปกครอง 
               5.2 CD VCD และ DVD หมวดศาลปกครอง  มี 3 หัวเรื่อง ดังนี้
                         5.2.1) กิจกรรม  ประกอบด้วยเรื่อง การถวายสัตย์ปฏิญาณ  การประชุม  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง  การฝึกอบรม  การสัมมนา/เสวนา  การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ  รายงานการวิจัย  IASAJ และเบ็ดเตล็ด
                         5.2.2) บุคคล ได้แก่ การรับรางวัลนักกฎหมายดีเด่นของ ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ และการบันทึกรายการต่าง ๆ ของ ศ.ดร.อักขราทร จุฬารัตน
                         5.2.3) สถานที่  ได้แก่  อาคารศาลปกครองระหว่างก่อสร้าง และพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลปกครองเชียงใหม่และนครราชสีมา

         6. เอกสารจดหมายเหตุประเภท Video Hi8  เป็นภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ระหว่าง พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2545 จำนวน 138 รายการ ได้แก่ การจัดสอบคัดเลือกตุลาการ  การนั่งพิจารณาคดี  การประชุม  การเปิดทำการศาลปกครอง  การเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับศาลปกครอง  การฝึกอบรม  การเยี่ยมชม  ศึกษาดูงาน  การสัมมนา/เสวนา  การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  และเบ็ดเตล็ด   

         7. เอกสารจดหมายเหตุประเภทเทปคัทเซ็ท เป็นเทปบันทึกเสียงกิจกรรมสำคัญ จำนวน 313 รายการ ประกอบด้วย
              7.1 เทปคัทเซ็ทหมวดความเป็นมาในการจัดตั้งศาลปกครอง  ได้แก่ การประชุม  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง  การสัมมนา/เสวนา  และเบ็ดเตล็ด
              7.2 เทปคัทเซ็ทหมวดศาลปกครอง  ได้แก่  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง  การฝึกอบรม  การสัมมนา/เสวนา IASAJ และเบ็ดเตล็ด


         8. เอกสารจดหมายเหตุประเภทรูปภาพ (2)  เป็นภาพถ่ายที่บันทึกกิจกรรมการดำเนินงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองในช่วง พ.ศ. 2543 – 2550 จำนวน 307 รายการ มี 4 หัวเรื่อง ได้แก่ 
              8.1 ภาพกิจกรรม ได้แก่ การจัดสอบคัดเลือกตุลาการ การถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลปกครอง  การประชุม  การเปิดทำการศาลปกครอง  
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง  การฝึกอบรม  การพิจารณาคดี  การเยี่ยมชมศึกษาดูงาน  การสัมมนา/เสวนา การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ครบรอบเปิดทำการศาลปกครอง  และเบ็ดเตล็ด
              8.2 ภาพบุคคล ได้แก่ ผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง  ผู้บริหารศาลปกครองกลาง  ผู้บริหารศาลปกครองสูงสุด  ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด  และตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
              8.3 ภาพสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครอง
              8.4. ภาพการประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9

***ขอดูเอกสารฉบับจริงได้ที่กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน***