ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุศาลปกครอง
ห้องสมุดศาลปกครอง

แผ่นพับ คลังความรู้สำนักงานศาลปกครอง

แผ่นพับคลังความรู้สำนักงานศาลปกครอง ประกอบไปด้วย ฐานข้องมูลห้องสมุด (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) และฐานข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 26 ก.ย. 2561, 15:37 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


บริการของหอสมุดกฎหมายมหาชน

หอสมุดกฎหมายมหาชน ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารศาลปกครอง จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง ให้บริการบุคลากรในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 16 ก.พ. 2561, 16:12 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2565

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 9 มิ.ย. 2565, 10:54 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


นิทรรศการแสดงประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้มีคุณูปการต่อการกำเนิดระบบศาลปกครองไทย

นายพีรพิชญ์ วงศ์วัฒนศานต์ นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ ทายาทนายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด รองประประธานศาลปกครองสูงสุด (นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์) และรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง (นางสมฤดี ธัญญสิริ) ตามลำดับ รวมทั้งศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่สำนักงานศาลปกครองกลาง และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงประวัติ และผลงานทางวิชาการของผู้มีคุณูปการต่อการกำเนิดระบบศาลปกครองไทย บริเวณหอสมุดกฎหมายมหาชนและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองตามคำเชิญของสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 26 ต.ค. 2564, 11:44 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ติดต่อเรา

หอสมุดกฎหมายมหาชน

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 30 เม.ย. 2561, 14:04 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง
แนะนำเอกสารจดหมายเหตุศาลปกครอง / บทความ / วัตถุสิ่งของ

แนะนำเอกสารจดหมายเหตุศาลปกครอง / บทความ / วัตถุสิ่งของแหล่งที่มาของเอกสารจดหมายเหตุศาลปกครอง

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 26 มี.ค. 2561, 12:05 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพคณะผู้เยี่ยมพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2 จากคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานหอสมุดกฎหมายมหาชนและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 3 ธ.ค. 2563, 09:15 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Augmented Reality (AR)

เนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 1 มี.ค. 2562, 14:21 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


รู้จักพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

พิพิธภัณฑ์ศาลปกครองเป็นคลังข้อมูลหนึ่งของศาลปกครอง ที่มีข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการจัดตั้ง
ศาลปกครองในประเทศไทย ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี นับจากจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่จัดให้มีองค์กรพิจารณาเรื่องที่
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2417

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 16 ก.พ. 2561, 16:03 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ตัวอย่างเอกสาร / วัตถุจัดแสดงหาชมยาก

สมุดไทยดำ (จำลอง) บันทึกข้อพระราชบัญญัติสำหรับตัวเคาน์ซิลลอร์ออฟสเตด ในรัชกาลที่ 5
(ต้นฉบับจัดเก็บอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติ)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 3 ก.พ. 2559, 15:59 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ข้อมูลดาวน์โหลด

1. แผ่นพับพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง 2. หนังสือ 1 ปี พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง 3. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 26 มี.ค. 2561, 10:22 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ติดต่อเรา

กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 26 มี.ค. 2561, 10:07 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจดหมายเหตุศาลปกครอง

ความรู้เกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ

ศาลปกครองเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงความสำคัญของงานจดหมายเหตุ ในการจัดเก็บ อนุรักษ์ และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุศาลปกครอง ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย รวมทั้งการดำเนินงานของ ศาลปกครองที่ทำให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม จึงได้จัดตั้งกลุ่มจดหมายเหตุขึ้นในปี 2547

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 23 ก.พ. 2559, 15:50 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


เอกสารจดหมายเหตุศาลปกครอง

เอกสารจดหมายเหตุ คือ ข้อมูลทุกรูปแบบที่หน่วยงานผลิตขึ้นใช้ในการปฏิบัติงาน ที่สิ้นกระแสการปฏิบัติงานแล้ว และได้ผ่านการประเมินว่ามีคุณค่าในฐานะเป็นข้อมูลชั้นต้นที่แสดงถึงการดำเนินงานและพัฒนาการของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของหน่วยงานและประเทศชาติ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 23 ก.พ. 2559, 14:49 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพเก่าเล่าอดีต

สำนักงานศาลปกครองเปิดรับสมัครตุลาการศาลปกครองชั้นต้นรุ่นแรก ระหว่างวันที่ 10 – 28 กรกฎาคม 2543 และประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนวันที่ 4 สิงหาคม 2543 จำนวน 720 คน จากนั้นได้มีการตรวจสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ และทำการสอบข้อเขียนวันที่ 13 สิงหาคม 2543 มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียนทั้งสิ้น 138 คน

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 23 ก.พ. 2559, 09:46 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


แนะนำเอกสารจดหมายเหตุศาลปกครอง

โน้ตของพระสารสาสน์ประพันธ์ เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่กรมร่างกฎหมาย ให้เป็นสภากรรมการกฤษฎีกา (4 ธ.ค. 2475)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 26 มี.ค. 2561, 10:06 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ฐานข้อมูลจดหมายเหตุศาลปกครอง

ฐานข้อมูลจดหมายเหตุศาลปกครอง อยู่ระหว่างการพัฒนา ติดต่อขอใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุศาลปกครองได้ที่
กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 26 มี.ค. 2561, 10:06 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ติดต่อเรา

กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน อาคารศาลปกครอง 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 4 ม.ค. 2561, 14:47 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม