ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

แบบพิมพ์เกี่ยวกับคดีดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ/ใบมอบอำนาจ
แบบฟอร์มคำฟ้อง
แบบฟอร์มใบแต่งตั้งผู้แทน
แบบฟอร์มคำร้อง/คำขอ
แบบฟอร์มคำให้การ
แบบฟอร์มคำคัดค้านคำให้การ
แบบฟอร์มคำให้การเพิ่มเติม
แบบฟอร์มคำอุทธรณ์
แบบฟอร์มคำแก้อุทธรณ์
แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าธรรมเนียมศาลคืน ศาลปกครองกลาง ศาลปกครองสูงสุด
แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าธรรมเนียมศาลคืนศาลปกครองในภูมิภาค
แบบฟอร์มคำขอคัดสำเนาหรือขอให้รับรองสำเนาคำพิพากษา
แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินที่ชำระหนี้ตามคำพิพากษากรณีคดีถึงที่สุด
แบบฟอร์มคำขอรับเงินวางกรณีคดียังไม่ถึงที่สุด
ตัวอย่างแบบพิมพ์เกี่ยวกับคดีดาวน์โหลด
ตัวอย่างมอบฉันทะ/ใบมอบอำนาจ
ตัวอย่างคำขอตรวจสำนวน
ตัวอย่างคำขอคัดเอกสารสำนวน
ตัวอย่างคำขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ
ตัวอย่างคำขอขยายระยะเวลายื่นคำคัดค้านคำให้การ
ตัวอย่างคำขอขยายระยะเวลายื่นคำคัดค้านคำให้การเพิ่มเติม
ตัวอย่างคำขอผัดส่งเอกสาร
ตัวอย่างคำขอผัดส่งค่าธรรมเนียมศาล
ตัวอย่างคำร้องขอถอนฟ้องคดี
แบบฟอร์มใบสมัครงานดาวน์โหลด
สมัครงานออนไลน์ ไปยังหน้าสมัครงานออนไลน์
อื่นๆดาวน์โหลด
ใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการศาลปกครอง ปี 2564
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นศาลปกครอง


ดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat Reader คลิก