Augmented Reality (AR)

Augmented Reality (AR)


ข้อมูลเนื้อหาใน AR ประกอบไปด้วย รายนามผู้บริหารศาลปกครอง และ สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี และรวมภาพกิจกรรมที่ศาลปกครองดำเนินการทั้งภายในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอก เป็นต้น