ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


ติดต่อเรา   
 
         กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน
         อาคารศาลปกครอง 120 หมู่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กทม. 10210

          ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม สำหรับการเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถทำหนังสือ ขอเข้าชมพร้อมแจ้งจำนวนผู้เข้าชมถึงเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

          โทรศัพท์        :  0 2141 0682 – 83
          โทรสาร         :  0 2143 9842
          เวลาทำการ    :  08.30 – 16.30 น.