ตัวอย่างเอกสาร / วัตถุจัดแสดงหาชมยาก

ตัวอย่างเอกสาร / วัตถุจัดแสดงหาชมยาก


ตัวอย่างเอกสาร / วัตถุจัดแสดงหาชมยาก

 

          สมุดไทยดำ (จำลอง) บันทึกข้อพระราชบัญญัติสำหรับตัวเคาน์ซิลลอร์ออฟสเตด ในรัชกาลที่ 5 (ต้นฉบับจัดเก็บอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติ)

 

           กลองวินิจฉัยเภรี (จำลอง) ที่ประชาชนใช้ตีกลองร้องทุกข์ถวายฎีกาต่อพระเจ้าแผ่นดิน ในสมัยรัชกาลที่ 3 (กลองวินิจฉัยเภรี ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร) 

          พระราชบัญญัติเคาน์ซิลออฟสเตด พ.ศ. 2417

 

          พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

 

          ประติมากรรมองค์ต้นแบบพระพุทธรูปประจำศาลปกครอง จัดสร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 9 ปีเปิดทำการศาลปกครอง พ.ศ. 2553 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า “พระพุทธมหากรุณาประชานาถ” หมายถึง พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีความกรุณามากและเป็นที่พึ่งของประชาชน

 

 

          เสื้อครุยตุลาการศาลปกครอง สวมในการนั่งพิจารณาคดีและในโอกาสที่จำเป็นอื่น

          ชั้นอคริลิค จัดแสดงของที่ระลึก