ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
กฎบัตรจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพข้าราชการตุลาการฝ่ายศาลปกครอง
กฎบัตรจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพข้าราชการตุลาการฝ่ายศาลปกครอง

          ความเป็นอิสระและความเป็นกลาง การป้องกันความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ หน้าที่ในการสงวนความคิดเห็นการรักษาความลับและการวางตน ภารกิจพิเศษและงานเสริม กฎบัตรจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพได้นำหลักกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลปกครองมาใช้ รวมทั้งได้กำหนดให้มีวิทยาลัยจริยธรรมทางปกครองที่ทำหน้าที่ให้ความกระจ่างแก่ข้อสงสัยในเรื่องเหล่านี้ด้วย
          กฎบัตรจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลปกครองมิได้มีเจตนาเพื่อนำมาใช้แทนตัวบทกฎหมายโดยเฉพาะรัฐบัญญัติที่กำหนดการ ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลปกครองตามประมวลกฎหมายปกครอง กฎบัตรจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพได้กล่าวถึงหลักประมวลจริยธรรมที่ใช้กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎบัตรนี้และยังได้ระบุข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ถูกต้องที่พัฒนาจากหลักประมวลดังกล่าวและที่ได้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมานาน
          กฎบัตรนี้จะมุ่งใช้กับตุลาการสภาแห่งรัฐ ตุลาการศาลปกครองชั้นอุทธรณ์และตุลาการศาลปกครองชั้นต้นในทุกตำแหน่งหน้าที่ แต่เมื่อเป็นเรื่องของสถานะเดียวกัน กฎบัตรนี้จะใช้กับบุคลากรที่ถูกว่าจ้างให้มาทำงานที่ศาลปกครองในตำแหน่งหน้าที่เดียวกันกับข้าราชการต่างสังกัดที่มาช่วยราชการหรือข้าราชการที่มีต้นสังกัดอยู่ที่สภาแห่งรัฐ กฎบัตรนี้ยังใช้กับตุลาการกิตติมศักดิ์ของศาลปกครองและสภาแห่งรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในทางอรรถคดีหรือธุรการศาลตามระเบียบข้อบังคับของประมวลกฎหมายปกครองหรือบัญญัติกฎหมายหรือข้อบังคับอื่น แต่กฎบัตรนี้จะไม่ใช้ในกรณีที่ตุลาการศาลปกครองลาราชการเพราะไม่ได้ทำหน้าที่ตุลาการ ไม่ได้เป็นตุลาการศาลปกครองแล้ว อย่างไรก็ตาม กฎบัตรนี้จะใช้พัฒนาเกี่ยวกับการรักษาความลับและการดำรงตนของบุคลากรที่ไม่ใช่ตุลาการศาลปกครอง แต่ถูกว่าจ้างให้มาร่วมงานหรือช่วยงานของศาลปกครองด้วย โดยเฉพาะพนักงานคดีและนักศึกษาฝึกงานที่ไม่มีการยกเว้นเรื่องการนำระเบียบปฏิบัติจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนี้มาใช้ด้วยเช่นกัน
          กฎบัตรจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเกิดจากความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะทำงานสองชุดได้ร่วมกันระดมความคิดในเรื่องกฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องของศาลปกครองที่ต่างระดับกัน โดยสภาแห่งรัฐ ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองชั้นอุทธรณ์เป็นผู้ทำการวิเคราะห์ครั้งสำคัญเพื่อสร้างกฎบัตรที่ใช้ร่วมกันได้ฉบับนี้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
         (จดหมายข่าวกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง สภาแห่งรัฐ – ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ – ศาลปกครองชั้นต้นฉบับไตรมาสที่ 27 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2012) 


เอกสารประกอบ