ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รองประธานสภาแห่งรัฐเยือนศาลปกครองชั้นต้นแห่งกรุงปารีส
รองประธานสภาแห่งรัฐเยือนศาลปกครองชั้นต้นแห่งกรุงปารีส

          เนื่องในโอกาสการเยือนศาลปกครองที่มีขึ้นทุกเดือน ในครั้งนี้ รองประธานสภาแห่งรัฐได้เดินทางเยือนศาลปกครองชั้นต้นแห่งกรุงปารีสเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 2554 ศาลปกครองแห่งนี้ได้ดำเนินคดีที่สำคัญและหลากหลาย ในปี 2554 มีคดีกว่า 23,000 คดีได้รับการพิจารณาตัดสินที่ศาลแห่งนี้ การดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 10 ของการดำเนินงานโดยรวมของศาลปกครองชั้นต้นในฝรั่งเศส
          ช่วงเวลาสิบปีที่ผ่านมา ศาลปกครองชั้นต้นแห่งกรุงปารีสได้ดำเนินการฟื้นฟูพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด
          เมื่อเปรียบเทียบช่วงต้นระยะเวลา 10 ปีกับคดีคงค้างมากกว่า 40,000 คดี โดยครึ่งหนึ่งของจำนวนคดีเหล่านั้นเป็นคดีที่ลงทะเบียนไว้แล้วมากว่า 2 ปีนั้น ศาลปกครองชั้นต้นแห่งนี้ได้ลดจำนวนคดีคงค้างไปแล้วร้อยละ 70 แม้ว่าจำนวนคดีรับใหม่ในแต่ละปีจะไม่ลดน้อยลง แต่คดีคงค้างก็มีจำนวนน้อยกว่า12,000 คดี ซึ่งคิดเป็นเกือบร้อยละ 3 ของคดีที่ลงทะเบียนไว้แล้วมากว่า 2 ปี ดังนั้น ศาลปกครองชั้นต้นแห่งกรุงปารีสจึงลดระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการพิจารณาคดีเป็น 6 เดือนโดยประมาณ และระยะเวลาโดยเฉลี่ยสำหรับคดีทั่วไป (ยกเว้นคดีที่เกี่ยวข้องกับรัฐกำหนดและคดีที่มีการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาคดีไว้เป็นการเฉพาะ) จากเดิมใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ปีให้ลดลงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 9 เดือน
          ในโอกาสการเยือนในครั้งนี้ รองประธานสภาแห่งรัฐได้กล่าวชื่นชมว่า “เป็นการฟื้นฟูพัฒนาที่น่าประทับใจสำหรับสภาวการณ์ของศาลปกครองชั้นต้นแห่งกรุงปารีส” และยังกล่าวอีกว่า “เป็นภารกิจที่แน่วแน่ของตุลาการและเจ้าหน้าที่ธุรการของศาล” ที่สามารถพิจารณาคดีได้รวดเร็วขึ้น “โดยไม่ละทิ้งความเข้มงวดด้านคุณภาพที่เป็นคุณสมบัติสำคัญของยุติธรรมทางปกครอง”
          (จดหมายข่าวกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง สภาแห่งรัฐ – ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ – ศาลปกครองชั้นต้นฉบับไตรมาสที่ 27 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2012) 


เอกสารประกอบ