ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

          ผู้ถือหนังสือเดินทางฝรั่งเศส สมาคมปกป้องสิทธิ และผู้ประกอบอาชีพช่างภาพได้ยื่นคัดค้านต่อสภาแห่งรัฐเกี่ยวกับ รัฐกฤษฎีกาว่าด้วยหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือเวียนเกี่ยวกับเงื่อนไขในการบังคับใช้ ประการแรก ผู้ฟ้องคดีมีความเห็นว่า มาตรการในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐกฤษฎีกาก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิส่วนบุคคล ประการที่สอง ตามที่ได้ระบุว่า ภาพถ่ายประกอบหนังสือเดินทางสามารถทำได้ที่หน่วยงานฝ่ายปกครองนั้น รัฐกฤษฎีกาดังกล่าวจึงมิชอบด้วยกฎหมายตามหลักว่าด้วยเสรีภาพในด้านการประกอบกิจการการค้าและอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการและหลักว่าด้วยการแข่งขันเสรี ด้วยมีอำนาจหน้าที่ปกป้องเสรีภาพของประชาชน สภาแห่งรัฐจึงได้ยกเลิกข้อกำหนดว่าด้วยการเก็บรวบรวมลายนิ้วมือทั้งแปดนิ้ว ทั้งที่มีลายนิ้วมือเพียงสองนิ้วเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเดินทาง ในทางกลับกัน สภาแห่งรัฐได้เห็นชอบกับการประดิษฐ์ไมโครชิพซึ่งฝังอยู่ในหนังสือเดินทางหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงประสิทธิภาพการทำงานของไมโครชิพดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลและอายุของหนังสือเดินทาง การป้องกันการสืบค้นข้อมูลทางชีวภาพ) นอกจากนี้ สภาแห่งรัฐได้ชี้แจงให้ทราบว่า รัฐสามารถตอบสนองความต้องการของรัฐเองได้เสมอโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ สภาแห่งรัฐจึงไม่รับฟ้องคำวิจารณ์ของผู้ประกอบอาชีพช่างภาพที่ได้คัดค้านการถ่ายภาพเพื่อทำหนังสือเดินทางกับหน่วยงานฝ่ายปกครองโดยตรง 


เอกสารประกอบ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 18 ก.พ. 2559, 15:41 น. | กลับขึ้นด้านบน |