ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

เกษียณอายุก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างกับองค์การมหาชน ... ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่ ? (อ่าน 67) [16 มิ.ย. 2565]
ครูไม่พานักเรียนไปทัศนศึกษาในวันหยุด : ต้องยื่นใบลาหรือไม่ ? (อ่าน 25) [20 เม.ย. 2564]
ขอเบิกค่าเช่าที่พัก...กรณีไปช่วยราชการในพื้นที่ที่ “เช่าซื้อบ้าน” (อ่าน 196) [27 พ.ย. 2563]
เกษียณอายุแล้วถูกไล่ออกย้อนหลัง....ต้องคืนบำเหน็จบำนาญหรือไม่ ? (อ่าน 87) [15 ต.ค. 2563]
มีบ้านเช่าซื้ออยู่ในพื้นที่ไปช่วยราชการ : ขอเบิกค่าที่พักได้ไหม ? (อ่าน 844) [11 ก.ย. 2563]
บ้านพักไม่ได้มาตรฐาน : ขอเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหม ? (อ่าน 1274) [4 ต.ค. 2562]
เมื่อคำสั่งปลดออกถูกเพิกถอน... เจ้าหน้าที่มีสิทธิได้รับชดใช้คืนเงินเดือนหรือไม่ ? (อ่าน 249) [6 มิ.ย. 2562]
ให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ... อนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย ! (อ่าน 535) [26 ก.พ. 2562]
การยื่นคำขอรับ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" สำคัญอย่างไร ? (อ่าน 100) [7 ม.ค. 2562]
"ตายในหน้าที่เพราะสุนัข !! .... มีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษหรือไม่ ? (อ่าน 61) [30 ต.ค. 2561]