ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การบริหารราชการแผ่นดิน

ผิดฐานทุจริต ต้องมีเจตนา ! (อ่าน 45) [27 ก.ค. 2565]
เรียกเงินผู้ประสบภัยร้อยละ 5 : ต้องมาพ้นจากตำแหน่ง เพราะแพ้ภัยตัวเอง ! (อ่าน 28) [7 ก.ค. 2565]
การใช้สิทธิ “ยื่นคัดค้าน” ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ! (อ่าน 87) [10 มี.ค. 2565]
บัตรเลือกผู้ใหญ่บ้านเจ้าปัญหา... เพราะมีหมึกซึมทับช่องกาหมายเลขผู้สมัคร ! (อ่าน 53) [6 ม.ค. 2565]
การแสดงเจตนาของราษฎร...ที่เข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน (อ่าน 61) [9 ธ.ค. 2564]
ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง ... เพราะรับรองข้อมูลความเสียหายเป็นเท็จ ! (อ่าน 20) [11 พ.ย. 2564]
ชนะเลือกตั้ง แต่ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน... เพราะแจกเสื้อเป็นเหตุ สังเกตได้ !! (อ่าน 37) [23 ก.ย. 2564]
การนับอายุและภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ! (อ่าน 67) [12 ก.ค. 2564]
โต้แย้งสถานที่ปิดประกาศรับสมัครผู้ใหญ่บ้าน ... เพราะมีผู้สมัครเพียงคนเดียว (อ่าน 15) [3 พ.ค. 2564]
ผู้สมัครร้องนายอำเภอให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน !! (อ่าน 591) [20 ส.ค. 2563]