ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : กฏ

ต้องส่งมติ ครม. ให้ศาล รธน. วินิจฉัยความชอบหรือไม่ ? (อ่าน 78) [13 ม.ค. 2565]
ผู้ปกครอง...ฟ้องเพิกถอนระเบียบการนำรถเข้า - ออกมหาวิทยาลัย (อ่าน 99) [2 เม.ย. 2564]
โกดังเก็บสินค้า วัตถุและสารเคมีอันตราย!! (อ่าน 72) [9 ม.ค. 2563]
สิทธิข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา...ที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย (อ่าน 98) [11 ธ.ค. 2562]
ประกาศกำหนดนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ! ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ ? (อ่าน 98) [19 เม.ย. 2562]
วันเริ่มสัญญาประกันภัยรถยนต์กับความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ !!! (อ่าน 708) [19 เม.ย. 2562]
การเวนคืนที่ดิน...ประโยชน์สาธารณะกับความเสียหายของเอกชน !!! (อ่าน 24) [2 ต.ค. 2561]
หนังสือเวียน ที่ (ไม่) อาจฟ้องคดีต่อศาลปกครอง (อ่าน 266) [25 เม.ย. 2560]
การพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ : ความสำคัญของหลักการพิสูจน์ความจริง (อ่าน 937) [14 ธ.ค. 2559]
วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องเพิกถอน “กฎ” (อ่าน 1619) [16 ต.ค. 2557]