ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น

ฝังกลบขยะไม่ถูกหลัก ... ต้นข้าวข้างเคียงตาย : ชดใช้ค่าเสียหายด้วย ! (อ่าน 40)   [15 ต.ค. 2564]
ละเลยต่อหน้าที่ : ไม่สูบสิ่งปฏิกูลให้...เพราะไม่มาแจ้งด้วยตนเอง ! (อ่าน 43) [7 ต.ค. 2564]
ชนะเลือกตั้ง แต่ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน... เพราะแจกเสื้อเป็นเหตุ สังเกตได้ !! (อ่าน 14) [23 ก.ย. 2564]
ไฟฟ้ารั่ว... แม้ไม่ได้เป็นผู้ต่อโยงไฟฟ้า : แต่เมื่อไม่ตรวจตราจึงต้องรับผิด ! (อ่าน 33) [23 ก.ย. 2564]
ประจำครั่งและปิดเทปกาวหีบบัตร ณ ที่เลือกตั้ง : ขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำให้ถูก !! (อ่าน 2) [3 ก.ย. 2564]
“หน่วยงานของรัฐละเมิดกันเอง” ใช้สิทธิเรียกร้องเหมือนบุคคลภายนอกหรือไม่ ? (อ่าน 673) [27 ส.ค. 2564]
ปักเสาไฟฟ้าหน้าร้านค้าเอกชน ... ต้องไม่เดือดร้อนเกินสมควร ! (อ่าน 10) [27 ก.ค. 2564]
การนับอายุและภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ! (อ่าน 220) [12 ก.ค. 2564]
ต้องร่วมรับผิด ... เพราะเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุไม่คัดค้านว่าไม่ใช่การเสนอ 2 ราคา ! (อ่าน 2) [5 ก.ค. 2564]
นายก อบต. หลุดจากตำแหน่ง … เพราะรู้เห็นการโกงไฟหลวง ! (อ่าน 46) [28 มิ.ย. 2564]