ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ใช่คู่สัญญา ไม่อาจฟ้องให้รับผิดได้ ! (อ่าน 49) [9 มิ.ย. 2565]
สิทธิโต้แย้งคัดค้าน ... การจัดซื้อพัสดุภาครัฐโดยไม่ชอบ (อ่าน 112) [10 พ.ค. 2565]
ผิดนัดชำระหนี้ เพราะกรรมการตรวจรับงานนานถึง 39 วัน !! (อ่าน 58) [21 เม.ย. 2565]
ลงทะเบียนไม่ทันเพราะได้รับแจ้งล่าช้า ... ยึดหลักประกันซองได้หรือไม่ ? (อ่าน 76) [12 เม.ย. 2565]
รับผิด ... เพราะกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์เก่า (อ่าน 81) [2 ธ.ค. 2564]
ไม่แจ้งความบกพร่องจนงานแล้วเสร็จ : ปฏิเสธไม่จ่ายค่าจ้าง ไม่ได้ ! (อ่าน 48) [26 พ.ย. 2564]
ไม่ใช่ผู้มีโอกาสชนะประมูล ... เรียกร้องค่าเสียหายจากการประมูลไม่ชอบได้หรือไม่ ? (อ่าน 72) [3 ก.ย. 2564]
ต้องร่วมรับผิด ... เพราะเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุไม่คัดค้านว่าไม่ใช่การเสนอ 2 ราคา ! (อ่าน 53) [5 ก.ค. 2564]
วันที่หลักประกันซองมีผลใช้บังคับ ... เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวันประมูล ! (อ่าน 74) [5 ก.ค. 2564]
เกิดเหตุลักซองประมูลราคา ... ต้องยกเลิกการประกวดราคาหรือไม่ ? (อ่าน 110) [23 มี.ค. 2564]