ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สัญญาทางปกครอง

เกษียณอายุก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างกับองค์การมหาชน ... ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่ ? (อ่าน 67) [16 มิ.ย. 2565]
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ใช่คู่สัญญา ไม่อาจฟ้องให้รับผิดได้ ! (อ่าน 49) [9 มิ.ย. 2565]
ไม่ต่อสัญญาจ้างทั้งที่ผลงานดี ... เพื่อรับสมัครคนใหม่ได้หรือไม่ ? (อ่าน 75) [25 พ.ค. 2565]
สิทธิโต้แย้งคัดค้าน ... การจัดซื้อพัสดุภาครัฐโดยไม่ชอบ (อ่าน 112) [10 พ.ค. 2565]
ผิดนัดชำระหนี้ เพราะกรรมการตรวจรับงานนานถึง 39 วัน !! (อ่าน 58) [21 เม.ย. 2565]
ลงทะเบียนไม่ทันเพราะได้รับแจ้งล่าช้า ... ยึดหลักประกันซองได้หรือไม่ ? (อ่าน 76) [12 เม.ย. 2565]
ยุบตำแหน่งเพื่อจ้างเหมา : ต้องจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างหรือไม่ ? (อ่าน 128) [21 ก.พ. 2565]
ไม่แจ้งความบกพร่องจนงานแล้วเสร็จ : ปฏิเสธไม่จ่ายค่าจ้าง ไม่ได้ ! (อ่าน 48) [26 พ.ย. 2564]
ไม่แจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้า : ปรับไม่ได้ !? (อ่าน 25) [4 พ.ย. 2564]
ถูก ธ.ก.ส. ยึด น.ส. 3 ก. จะฟ้องคดีที่ศาลใด ? (อ่าน 61) [4 พ.ย. 2564]