ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อโรงงานใหญ่จะขอตั้ง...ต้องฟังเสียงชาวบ้านก่อน !! (อ่าน 407) [10 ก.ค. 2563]
ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น ... บนเสาไฟฟ้านอกเขตที่ตั้งโรงงาน !! (อ่าน 86) [12 พ.ค. 2563]
ไม่ใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้นเพื่อให้เหตุรำคาญหมดสิ้นไป...ละเลยหรือไม่? (อ่าน 540) [9 มี.ค. 2563]
ระยะปลอดภัย...ระหว่างสถานีบริการเชื้อเพลิงรถ !! (อ่าน 204) [9 มี.ค. 2563]
รอบรู้เรื่องราว ... รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อ่าน 73) [24 ก.พ. 2563]
สาระสำคัญที่ต้องแจ้ง ... สะท้อนสิทธิโต้แย้งแสดงหลักฐาน ! (อ่าน 49) [24 ก.พ. 2563]
เดือดร้อนจากกิจการโรงสี : เพราะเจ้าหน้าที่ละเลยล่าช้า ! (อ่าน 459) [24 ก.พ. 2563]
"ระยะห่าง" ระหว่างโกดังเก็บสินค้าอันตรายกับชุมชน (อ่าน 98) [24 ม.ค. 2563]
การแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวล้นอุทยานแห่งชาติ (อ่าน 206) [24 ม.ค. 2563]
จะเป็นทางหลวงตามกฎหมาย ... ต้องลงทะเบียนก่อนครับ ! (อ่าน 40) [15 พ.ย. 2562]