สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ได้จากคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือนสำหรับเผยแพร่ไปยังสำนักงาน ก.พ.