สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ได้จากคำพิพากษาของศาลปกครองเพื่อให้หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีบรรทัดฐานกลางในการปฏิบัติหน้าที่

อ่านรายละเอียดตามเอกสารประกอบ