สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ได้จากคดีปกครองเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเผยแพร่ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านรายละเอียดตามเอกสารประกอบ