ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ได้จากคดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด สำหรับเผยแพร่ไปยังกรมบัญชีกลาง