แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจําปี พ.ศ. 2564ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :