หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 13 : คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

เรื่องแนะนำ
- ประกาศรับสมัคร "อาจารย์" ไม่ตรงความต้องการของคณะ !
- กรรมการสอบคัดเลือกมอบบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน ... ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- ให้หญิงถอดเสื้อผ้า รอตรวจร่างกาย ... วิธีการที่มีผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
- ผลงานทางวิชาการที่ "อ้างอิง" ไม่ถูกต้องถือเป็นการ "ลอกเลียน"
- ความไม่เป็นธรรมในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แม้ไม่ต้องรับโทษทางวินัย แต่ไม่อาจเลื่อนตำแหน่ง

- ฯลฯ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 29 ก.ย. 2564