หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครอง ที่น่าสนใจ เล่ม 11

หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครอง ที่น่าสนใจ เล่ม 11
- ย้ายบุคคลเข้าทะเบียนบ้าน มีเจตนาหวังผลการเลือก ... ต้องพ้นจากตำแหน่งผุ้ใหญ่บ้าน
- ป่วยจริงแต่ยังปฏิบัติงานได้ ถือว่า "ไม่มีเหตุผลอันสมควร" ต้องละทิ้งหน้าที่ !
- สร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ... เจ้าหน้าที่สั่งให้รื้อถอนได้ โดยไม่ต้องให้โอกาสโต้แย้ง !
- "บุตร" ที่มีสิทธิรับ "เงินบำเหน็จตกทอด" กรณีบิดาถึงแก่ความตาย
- สิทธิฟ้องคดีและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่แจ้งเมื่อพ้นระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์
- ฯลฯ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 26 ก.ย. 2562