หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครอง ที่น่าสนใจ เล่ม 10

 

 

หลักกฎหมายจาก

บทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม ๑๐

 

:  ไม่ผิดสัญญาจ้าง ... เมื่อผู้ว่าจ้างไม่พร้อมส่งมอบ
สถานที่ก่อสร้าง

:  หลักเกณฑ์การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน
  และดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น

:  คำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านไม่ชอบ ... เพราะเหตุแจกผ้าห่ม
  “โดยไม่มีหน้าที่”

:  อายุความเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ...
  กรณีกระทรวงการคลังเห็นแตกต่าง

:  คัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ... กับสิทธิการฟ้องคดี
  ต่อศาลปกครอง

ฯลฯ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 10 ก.ค. 2561