รวมบทความอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับพัสดุ

รวมบทความอุทาหรณ์จากคดีปกครอง

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

 

: การกีดกันการเสนอราคา ... เพราะกำหนด

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุไม่ชอบ !

: “ประกาศสอบราคา” เอกสารที่ต้องจัดส่ง

ให้แก่บุคคลใด ?

: หมดสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา ... เพราะว่า

หนังสือมอบอำนาจไม่สมบูรณ์

: การใช้อำนาจในการสั่งยกเลิกการประมูล

: คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุ

ทั้งที่ผู้รับจ้างทำงานไม่เสร็จ

ฯลฯ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 9 ส.ค. 2560