หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครอง เล่ม 9

หลักกฎหมายจาก
บทความสัน้ คดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม ๙
: รถราชการเสียหาย ... เพราะ “ขับขี่”ไม่เว้นระยะหยุดรถอย่างปลอดภัย
: บ้านพักของทางราชการไม่ว่างและชำรุด ...มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ ?
: ก่อสร้างอาคารโดยผิดแบบ ...ไม่อาจอ้างคำรับรองของเจ้าหน้าที่ได้ !
: จับกุมโดยไม่มีเหตุตามกฎหมาย ...ผิดวินัยอย่างร้ายแรง !
: ล้างมลทิน ไม่ได้ล้างความผิดหมดสิทธิเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ฯลฯ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 26 มิ.ย. 2560