หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่มที่ 8

: ลักษณะต้องห้ามการเป็นผู้ใหญ่บ้าน !

: อ้างบทกฎหมายไม่ถูกต้อง ... มีผลให้คำสั่ง

   (ไม่) ชอบด้วยกฎหมาย

: เรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือการบรรจุเป็นข้าราชการ ...

  ต้องพ้นจากตำแหน่ง !

: การใช้ดุลพินิจกำหนดโทษ ... ต้องเหมาะสมกับความผิด

: สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรที่เกิดก่อนรับราชการ

ฯลฯ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 3 ต.ค. 2559