หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม ๗
หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม ๗
* เรื่องเด่นในเล่ม
: พฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หมดสิทธิเป็นผู้ใหญ่บ้าน
: คำสั่งทางปกครอง ... หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ
: ขับรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ (ไม่) เบี่ยงเบนจากมาตรฐาน
: ความไม่เป็นธรรมในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
: ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ... ถือว่า
มีส่วนได้เสียหรือไม่ ?


ฯลฯ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 15 ก.พ. 2559