หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม ๖
หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม ๖
* เรื่องเด่นในเล่ม
- บอกเลิก “สัญญาทางปกครอง” ... ต้องใช้สิทธิโดย “สุจริต”
- คำสั่ง ทางปกครองที่โดยเหตุผลของเรื่องไม่ต้องให้โอกาสโต้แย้ง
- กระทำผิดด้วยกันแต่ยังมิได้ลงโทษ ... ไม่ใช่เลือกปฏิบัติ
- การใช้ดุลพินิจ ... ย้ายข้าราชการ
- “ปรับปรุงถนน” เอกชนเสียหาย ... แต่สาธารณะได้ประโยชน์มากกว่า

สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครองและมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 15 ก.พ. 2559