ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองพิทักษ์สิทธิ : เงินเพิ่มพิเศษบุคลากรทางการแพทย์ (ครองธรรม)
ศาลปกครองพิทักษ์สิทธิ : เงินเพิ่มพิเศษบุคลากรทางการแพทย์ (ครองธรรม)

      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศสํานักงาน ศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎของกรมการแพทย์ คือ “หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทําเวชปฏิบัติส่วนตัว และ หรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน” เนื่องจากเป็นกฎที่จํากัดสิทธิของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เกินกว่าที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดย ไม่ทําเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข และ เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษเกินสมควร ยังความดีใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ถูกตัดสิทธิเงิน เพิ่มพิเศษเพราะเงื่อนไขของกฎดังกล่าวเป็นอย่างมาก... วัตถุประสงค์ของการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯ ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากร ทางการแพทย์อุทิศเวลาให้กับงานราชการและพร้อมที่จะปฏิบัติงานอื่นที่หัวหน้าหน่วยบริการมอบหมายเพิ่มเติมจาก งานประจํา สามารถตอบสนองภารกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่และลดจํานวนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไปทํางานพิเศษในโรงพยาบาลเอกชนหรือเปิดคลินิกส่วนตัว
เอกสารประกอบปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 4 ก.พ. 2559, 15:53 น. | กลับขึ้นด้านบน |