ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
“ศาลปกครอง” กับ แนวทางการระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) (ครองธรรม)
“ศาลปกครอง” กับ แนวทางการระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) (ครองธรรม)

      ศาลปกครอง ได้ดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการนําวิธี“ระงับข้อพิพาททางเลือก” (Alternative Dispute Resolution : ADR) มาใช้ในคดีปกครองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการระงับข้อพิพาททางเลือกดังกล่าว ก็คือการ แสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันของคู่กรณีหรือค้นหาทางออกที่ดีที่สุดในการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากการนําเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตัดสินคดีของศาลเพียงอย่างเดียว ซึ่งย่อมใช้ระยะเวลาที่นาน กว่า และการอํานวยความยุติธรรมของศาล ต้องยึดข้อกฎหมายและขอเท็จจริงเป็นสําคัญ และสามารถให้ความเป็น ธรรมแก่คู่กรณีได้ภายในกรอบคําบังคับตามที่กฎหมายกําหนดไว้ซึ่งบางกรณีอาจไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง ของคู่กรณีหรืออาจไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่คู่กรณี 
เอกสารประกอบปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 4 ก.พ. 2559, 15:55 น. | กลับขึ้นด้านบน |