ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ขอตายโดยธรรมชาติ ในวาระสุดท้ายของชีวิต : สิทธิที่ผู้ป่วยเลือกได้ !! (ครองธรรม)
ขอตายโดยธรรมชาติ ในวาระสุดท้ายของชีวิต : สิทธิที่ผู้ป่วยเลือกได้ !! (ครองธรรม)

      เป็นเรื่องใกล้ตัวที่น่าสนใจ... และเป็นสิทธิที่ทุกคนควรรับทราบ !! กรณีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎให้ผู้ป่วยสามารถทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์ จะรับการรักษาจากแพทย์ในกรณีที่เป็นเพียงเพื่อยืดเวลาการ ตายในวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับความทุกข์ ทรมานจากการใช้เครื่องกู้ชีพต่างๆ ทั้งที่ไม่มีโอกาสหายจาก โรคหรือฟื้นคืนกลับมาได้ หลังจากที่กฎนี้มีผลใช้บังคับในปี 2554 ได้มีนายแพทย์ 3 ท่าน น าเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้เพิกถอนกฎ เพราะเห็นว่า เสมือนเป็นการการุณยฆาต! คือปล่อยให้ผู้ป่วยเสียชีวิตลง โดยงดเว้นไม่ให้ การรักษา ทั้งที่แพทย์มีหน้าที่จะต้องช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ดีที่สุดตามภาวะวิสัยในขณะนั้น จึงเห็นว่าเป็นกฎที่ขัดกับรัฐธรรมนูญฯขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และท าให้แพทย์ที่ไม่ท าการรักษาอาจมี ความผิดตามกฎหมายอื่น 
เอกสารประกอบปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 4 ก.พ. 2559, 15:56 น. | กลับขึ้นด้านบน |