ศูนย์บริการประชาชน

ศูนย์บริการประชาชน


ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารฯ

      1. กรอกแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร โดยระบุข้อมูลที่ต้องการให้ชัดเจน ท่านสามารถขอรับแบบคำขอข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง หรือสามารถ download แบบคำขอข้อมูลข่าวสารได้ที่นี่
      2. ยื่นแบบคำขอ ต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
      3. เจ้าหน้าที่พิจารณาแบบคำขอ ที่ได้รับและจัดเตรียมเอกสาร จากนั้นจะแจ้งให้ผู้ขอเข้ามารับเอกสารด้วยตนเอง กรณีที่ผู้ขอไม่สะดวกเข้ามารับเอกสารด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเอกสารแทนได้
      4. รูปภาพผังขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร

การยื่นคำขอคัดสำเนาคำพิพากษา/คำสั่งคดีปกครอง
ผ่านแอปพลิเคชันของศาลปกครอง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 24 ส.ค. 2565