ศูนย์บริการประชาชน

ศูนย์บริการประชาชน


      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
ไว้สำหรับให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ "สำนักงานศาลปกครอง" ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยจัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร
ไว้ให้บริการสำหรับประชาชน ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่

ศูนย์บริการประชาชน
สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานศาลปกครอง

อาคารศาลปกครอง ชั้น 1
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 0 2141 1111

 

 เฟซบุ๊กสำนักงานศาลปกครอง
 Line@ สำนักงานศาลปกครอง หรือค้นหา @admc 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 24 ส.ค. 2565