ประกาศต่าง ๆ

ประกาศต่าง ๆ

ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามต้นฉบับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) โดยไม่มีภารผูกพัน

ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามต้นฉบับโฉนดที่ดิน โดยการจำนองติดไป

ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินตามสำเนาโฉนดที่ดินโดยการจำนองติดไป

ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามต้นฉบับโฉนดที่ดินโดยการจำนองติดไป

ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินตามต้นฉบับโฉนดที่ดิน

ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี ​เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์

ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์

ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยไม่มีภาระผูกพัน

ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การกำหนดหัวข้อเรียงความในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง วิธีการเข้าถึงข้อมูลกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีในศาลปกครอง พ.ศ. 2566

ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามต้นฉบับโฉนดที่ดินโดยการจำนองติดไป

ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีเลือกตามวาระ) เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

No Gift Policy สำนักงานศาลปกครองยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล งดรับ ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล

No Gift Policy ศาลปกครอง งดรับของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล