ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก
ประกาศต่าง ๆ

ประกาศต่าง ๆ

ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มีประกาศศาลปกครอง เรื่อง กำหนดคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีเลือกตามวาระ) เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศศาลปกครอง เรื่อง กำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีในศาลปกครอง พ.ศ. 2566

ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม และปฏิทินกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (บสป.) รุ่นที่ 1

ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

No Gift Policy สำนักงานศาลปกครองยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล งดรับ ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล

No Gift Policy ศาลปกครอง งดรับของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล