ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) มีประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (สัดส่วนบุคคลภายนอก) โดยกำหนดให้ขอรับใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
          โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (23 เมษายน 2564) แต่ไม่เกินหกสิบห้าปี (ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งจะต้องมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีในปีงบประมาณที่มีการแต่งตั้งด้วย) และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาสังคมศาสตร์อื่น โดยได้รับปริญญาสังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ ที่เน้นการศึกษาวิชาเกี่ยวกับนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครอง หรือสังคมวิทยา จากสถานศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งบริหารที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และต้องมีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
               1. เป็นหรือเคยเป็นกรรมการร่างกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์หรือกรรมการกฤษฎีกา
               2. เคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
               3. รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือเทียบเท่า หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด
               4. รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอัยการพิเศษประจำเขตหรือเทียบเท่า
               5. รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าหรือตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าตามที่ ก.ศป. ประกาศกำหนด ดังนี้
                   5.1 รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มียศไม่ต่ำกว่าพลตำรวจโท ในกรมตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
                   5.2 รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งเจ้ากรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มียศไม่ต่ำกว่าพลโท พลเรือโท พลอากาศโท ในกระทรวงกลาโหม
               6. เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษ
               7. เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความไม่น้อยกว่ายี่สิบปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และมีประสบการณ์ในคดีปกครอง ตามประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์ในคดีปกครองของผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ
          ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องใช้ใบสมัครตามแบบที่ ก.ศป. กำหนดท้ายประกาศรับสมัครเท่านั้น และเมื่อผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครไว้โดยถูกต้องตามประกาศ ก.ศป. แล้ว จะมีกระบวนการคัดเลือกตามลำดับ ดังนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น การรับฟังความคิดเห็น (จะมีการเชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินให้ข้อคิดเห็นเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาสัมภาษณ์และคัดเลือก) การประเมินประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการ (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับงานด้านนิติศาสตร์หรือการบริหารราชการแผ่นดินหรือหลักฐานที่แสดงผลงานทางคดีปกครองหรือผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองที่บ่งชี้ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 4 เรื่อง/ชิ้น พร้อมสำเนาอีกเรื่อง/ชิ้นละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า รวมเป็นเรื่อง/ชิ้นละ 3 ชุด ซึ่งตรงตามชื่อเรื่องที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของใบสมัคร มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา และการสอบสัมภาษณ์ กรณีผู้สมัครผ่านการประเมินประสบการณ์ฯ และการสอบสัมภาษณ์แล้ว จะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ เมื่อผ่านครบทุกกระบวนการแล้วจึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือก 
          ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถรับใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.admincourt.go.th หัวข้อ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด หรือขอรับใบสมัครได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 ที่ทำการสำนักงานศาลปกครองชั่วคราว อาคารบริหาร 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 0903 และ 0 2141 0775 โทรศัพท์สายด่วน 1355 ในวันและเวลาราชการ 

 

ดาวน์โหลดและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

วันทีประกาศข่าว: 25 มี.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดข่าวสมัครงาน

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง...
8 ส.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศแจ้งผู้ที่ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...
2 ส.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ผลการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อรับโอนมารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศา...
26 ก.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศแจ้งผู้ที่ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...
21 ก.ค. 2565อ่านต่อ
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อรับโอนมารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง ...
19 ก.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบวิชาการ) และมีสิทธิทด...
12 ก.ค. 2565อ่านต่อ