ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) มีประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (สัดส่วนบุคคลภายนอก) โดยกำหนดให้ขอรับใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
          โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (23 เมษายน 2564) แต่ไม่เกินหกสิบห้าปี (ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งจะต้องมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีในปีงบประมาณที่มีการแต่งตั้งด้วย) และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาสังคมศาสตร์อื่น โดยได้รับปริญญาสังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ ที่เน้นการศึกษาวิชาเกี่ยวกับนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครอง หรือสังคมวิทยา จากสถานศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งบริหารที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และต้องมีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
               1. เป็นหรือเคยเป็นกรรมการร่างกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์หรือกรรมการกฤษฎีกา
               2. เคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
               3. รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือเทียบเท่า หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด
               4. รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอัยการพิเศษประจำเขตหรือเทียบเท่า
               5. รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าหรือตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าตามที่ ก.ศป. ประกาศกำหนด ดังนี้
                   5.1 รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มียศไม่ต่ำกว่าพลตำรวจโท ในกรมตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
                   5.2 รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งเจ้ากรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มียศไม่ต่ำกว่าพลโท พลเรือโท พลอากาศโท ในกระทรวงกลาโหม
               6. เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษ
               7. เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความไม่น้อยกว่ายี่สิบปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และมีประสบการณ์ในคดีปกครอง ตามประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์ในคดีปกครองของผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ
          ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องใช้ใบสมัครตามแบบที่ ก.ศป. กำหนดท้ายประกาศรับสมัครเท่านั้น และเมื่อผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครไว้โดยถูกต้องตามประกาศ ก.ศป. แล้ว จะมีกระบวนการคัดเลือกตามลำดับ ดังนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น การรับฟังความคิดเห็น (จะมีการเชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินให้ข้อคิดเห็นเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาสัมภาษณ์และคัดเลือก) การประเมินประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการ (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับงานด้านนิติศาสตร์หรือการบริหารราชการแผ่นดินหรือหลักฐานที่แสดงผลงานทางคดีปกครองหรือผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองที่บ่งชี้ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 4 เรื่อง/ชิ้น พร้อมสำเนาอีกเรื่อง/ชิ้นละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า รวมเป็นเรื่อง/ชิ้นละ 3 ชุด ซึ่งตรงตามชื่อเรื่องที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของใบสมัคร มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา และการสอบสัมภาษณ์ กรณีผู้สมัครผ่านการประเมินประสบการณ์ฯ และการสอบสัมภาษณ์แล้ว จะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ เมื่อผ่านครบทุกกระบวนการแล้วจึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือก 
          ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถรับใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.admincourt.go.th หัวข้อ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด หรือขอรับใบสมัครได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 ที่ทำการสำนักงานศาลปกครองชั่วคราว อาคารบริหาร 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 0903 และ 0 2141 0775 โทรศัพท์สายด่วน 1355 ในวันและเวลาราชการ 

 

ดาวน์โหลดและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

วันทีประกาศข่าว: 25 มี.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดข่าวสมัครงาน

ประกาศสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการ...
30 ก.ค. 2564อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เรื่อง เลื่อนกำหนดวันเข้ารับ...
27 ก.ค. 2564อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การกำหนดหัวข้อวิสัยทั...
15 ก.ค. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่ง พนักงาน...
29 มิ.ย. 2564อ่านต่อ
แนวธงคำตอบข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพน...
25 มิ.ย. 2564อ่านต่อ
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาล...
17 มิ.ย. 2564อ่านต่อ