ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การเสวนาทวิภาคีระหว่างศาลปกครอง กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. หัวข้อ การดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

        วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศาลปกครอง จัดการเสวนาทวิภาคี ระหว่างศาลปกครอง กับ คณะกรรมการ ป.ป.ช. หัวข้อ “การดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช.” ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings รวมทั้งถ่ายทอดสดผ่าน Facebook สำนักงานศาลปกครอง และระบบ Live Streaming โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเมธ รอยกุลเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข กรรมการ ป.ป.ช. และ นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติชี้มูลของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย บุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน และผู้สนใจ ผลของการเสวนาในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมรับฟังเสวนาได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ในการลดและป้องกันเหตุแห่งการฟ้องคดีในเรื่องดังกล่าวต่อไป


 

ข้อมูลข่าว  วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

 

วันทีประกาศข่าว: 24 พ.ค. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยผู้บริหารศาลปกครอง และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวา...
27 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
ผู้บริหารศาลปกครองร่วมประชุมใหญ่ทางวิชาการของ IASAJ ครั้งที่ 14 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และร่วมหารือความร่วม...
24 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 11 สำนักงานการต...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดงานพบสื่อมวลชนออนไลน์ ครั้งที่ 2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองให้แก่สื่อมวลชนในพื้นที...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ