ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings ในหัวข้อ หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง โดยมีนายสะเทื้อน ชูสกุล อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช) เป็นผู้ถ่ายทอดสัญญาณ
          สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิริยะ ว่องวาณิช ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลและภาพข่าว : สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช

 

 

 

วันทีประกาศข่าว: 8 ก.ย. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิ...
17 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไ...
9 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น นั่งพิจารณาคดีครั้งแรก โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการอบรม เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่า...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
การประชุมการเผยแพร่รัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยการดำเนินคดีปกครองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...
7 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากประธานศาลปกครองสูงสุด เพื่อแสดงว่าศาลปกครองยะลาได้บริหารจัดการคดีบรรลุเป้าหมาย...
1 ก.ย. 2564 อ่านต่อ