ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การประชุมการเผยแพร่รัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยการดำเนินคดีปกครองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้จัดการประชุมการเผยแพร่รัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยการดำเนินคดีปกครองของ สปป.ลาว ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM โดยมีนายบุนขวาง ทะวีสัก รองประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว พร้อมด้วยนายคูน ผาสุก หัวหน้าคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว ผู้พิพากษา และผู้ที่จะปฏิบัติงานในคณะศาลปกครอง จำนวน 30 คน เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว
          ในโอกาสนี้ นายสุชาติ มงคลเลิศลพ ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด และประธานอนุกรรมการบริหารศาลปกครองดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครองและศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายสมชาย เอมโอช ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และอนุกรรมการบริหารศาลปกครองดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ และนายฤทัย หงส์สิริ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมฝ่ายไทยในการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ “การเขียนคำพิพากษาศาลปกครอง” และตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ตามคำเชิญของศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว 

 

ข้อมูลและภาพข่าว : สำนักการต่างประเทศ

วันทีประกาศข่าว: 7 ก.ย. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิ...
17 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไ...
9 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลป...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น นั่งพิจารณาคดีครั้งแรก โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการอบรม เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่า...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากประธานศาลปกครองสูงสุด เพื่อแสดงว่าศาลปกครองยะลาได้บริหารจัดการคดีบรรลุเป้าหมาย...
1 ก.ย. 2564 อ่านต่อ