ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองระยองมีคำพิพากษายกคำขอของห้างเทสโก้ โลตัส ที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างห้างเทสโก้ โลตัส ในท้องที่ตำบลวังกระแจะ จังหวัดตราด

        ศาลปกครองระยองมีคำพิพากษายกคำขอของห้างเทสโก้ โลตัส ที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างห้างเทสโก้ โลตัส ในท้องที่ตำบลวังกระแจะ จังหวัดตราด เนื่องจากศาลฯ เห็นว่า แม้ต่อมาได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท พ.ศ. 2559 แต่กฎกระทรวงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้กำหนดขึ้นภายหลังเกิดเหตุพิพาทนี้ การพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่เป็นเหตุพิพาททั้งสองคดีนี้ จึงต้องพิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในขณะเกิดเหตุพิพาท ดังนั้น แม้จะมีกฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติม และมีผลใช้บังคับภายหลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา กฎกระทรวงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจึงไม่มีผลทำให้ผลแห่งคำพิพากษาในคดีนี้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามข่าวศาลปกครองและคำพิพากษาที่แนบมาพร้อมนี้

 

วันทีประกาศข่าว: 19 ก.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...
5 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายในหัวข้อ การบังคับทางปกครอง ตามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน...
5 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายในหัวข้อ หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับสำนักงานคณะกรรม...
4 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองกำหนดมาตรการการให้บริการประชาชน โดยปรับให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 30) ระหว่างวันที่ 3 - ...
3 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร...
3 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกค...
2 ส.ค. 2564 อ่านต่อ