ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การฝึกอบรมหลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง สำหรับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Online Conference)

การฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง”
สำหรับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชานิติศาสตร์
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.30 น.

       วันนี้ (12 กรกฎาคม 2564) นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง สำหรับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Online Conference) จำนวน 63 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด นายอนนท์ อดิเรกสมบัติ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง และนายสยาม วัฒนะมงคลรักษ์ ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองให้แก่นิสิต นักศึกษา และประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
พร้อมด้วย นายอนนท์ อดิเรกสมบัติ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
และนายสยาม วัฒนะมงคลรักษ์ ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้


นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ


ประมวลภาพการจัดการอบรมหลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Online Conference)

ข้อมูลและภาพข่าว : วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

 

 

 

วันทีประกาศข่าว: 12 ก.ค. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...
5 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายในหัวข้อ การบังคับทางปกครอง ตามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน...
5 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายในหัวข้อ หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับสำนักงานคณะกรรม...
4 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองกำหนดมาตรการการให้บริการประชาชน โดยปรับให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 30) ระหว่างวันที่ 3 - ...
3 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร...
3 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกค...
2 ส.ค. 2564 อ่านต่อ