ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564

          สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564 ดังนี้ 
          - วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.45 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 3/2564 ระหว่าง บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์เทนเอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา)
            (บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์เทน เอนจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ฟ้องว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 3 คน กระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) มีคำสั่ง ลว. 29 ส.ค. 2562 อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลว. 24 ต.ค. 2560 ให้แก่บริษัท บีพีเอ็นพี จำกัด (ผู้ร้องสอด) เป็นการเฉพาะราย นอกจากนี้ การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3) มีคำวินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของบริษัท บีพีเอ็นพี จำกัด ในประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติและหนังสือรับรองผลงาน ฟังขึ้น ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) 0405.5/52945 ลว. 21 ต.ค.2563 และสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไป ย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือโต้แย้งคัดค้านไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 แต่ไม่เป็นผล ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วงแก่งคอย - กลางดง และช่วงปางอโศก - บันไดม้า ได้รับความเสียหาย)
            ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) 0405.5/52945 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ร้องสอด ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น เนื่องจากศาลฯ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าอุทธรณ์ของผู้ร้องสอดฟังขึ้น จึงมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) 0405.5/52945 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ในชั้นนี้จึงน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหนังสือฉบับดังกล่าวที่อนุมัติยกเว้นให้แก่ผู้ร้องสอดเป็นกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่เป็นการเฉพาะราย ผู้ร้องสอดสามารถนำผลงานของผู้ร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาใช้เป็นผลงานในการยื่นประกวดราคาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ตรวจสอบแล้ว จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไป การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด ตามมาตรา 119 วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
            กรณีเช่นว่านี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ย่อมต้องกลับไปพิจารณาให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในการประกวดราคาจ้าง ฯ เนื่องจากผู้ร้องสอดเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุด อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในการประกวดราคาจ้างฯ ในครั้งแรก ได้รับความเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ก็ชอบที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ร้องสอดตามมาตรา 66 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยหากต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ลงนามเข้าทำสัญญากับผู้ร้องสอดแล้ว การฟ้องคดีในคดีนี้ย่อมไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ร้องสอดไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีคงมีสิทธิเพียงฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายได้เท่านั้น ตามมาตรา 119 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
            เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์เรียกค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 แต่ผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ หากให้คำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขแก่ผู้ฟ้องคดีในภายหลัง ซึ่งประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ รายพิพาทดังกล่าว เป็นการดำเนินประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพียงบางช่วงเส้นทางเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ยังคงดำเนินการประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย ในช่วงงานสัญญาอื่น ๆ เพื่อเชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าประกวดราคาอยู่ กรณีจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในส่วนงานอื่น ๆ และไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ก็ยังมิได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าในเส้นทางรถไฟสายดังกล่าวที่อาจส่งผลต่อการบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ดังนั้น ในชั้นนี้จึงเห็นว่าการทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และผู้ร้องสอดได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด  

           ณ ห้องพิจารณาคดี 10 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

                                                                           สำนักงานศาลปกครอง 28 พฤษภาคม 2564

วันทีประกาศข่าว: 28 พ.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิ...
17 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไ...
9 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลป...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น นั่งพิจารณาคดีครั้งแรก โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการอบรม เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่า...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
การประชุมการเผยแพร่รัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยการดำเนินคดีปกครองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...
7 ก.ย. 2564 อ่านต่อ