ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 ในระดับ AA ด้วยคะแนน 95.54

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 ในระดับ AA ด้วยคะแนน 95.54

        ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานศาลปกครองได้รับคะแนนการประเมินเท่ากับ 95.54 คะแนน อยู่ในระดับ AA เป็นอันดับที่ 2 ในประเภทองค์กรศาล ซึ่งระดับคะแนนดังกล่าวจะได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติด้วยนั้น
        บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มอบรางวัลประกาศนียบัตรฯ ให้แก่สำนักงานศาลปกครอง แล้ว
        โดยความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกคนที่มุ่งมั่นสนับสนุนงานของศาลปกครองในการให้บริการประชาชน และเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าต่อองค์กร เนื่องจากการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครองในมิติต่าง ๆ อันเป็นการประเมินจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ทั้งบุคลากรภายในองค์กร ประชาชนผู้รับบริการ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
        ทั้งนี้ แม้ว่าสำนักงานศาลปกครองจะได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับ AA แล้วก็ตาม สำนักงานศาลปกครองจะมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานอย่างไม่หยุดยั้งในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาระดับ AA ให้คงอยู่ตลอดไป

รายการ OAC Report เรื่อง สำนักงานศาลปกครองได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ
ITA Awards 2021 ในระดับ AA 
https://bit.ly/2ZVtZ5e

วันทีประกาศข่าว: 15 ต.ค. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด...
5 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองระยอง จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ ในหลักสูตรคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมห...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การปฏิบัติราชการของตุลาการศาลปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...
2 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
การสัมมนา หัวข้อ ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง : มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ...
30 พ.ย. 2564 อ่านต่อ