ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการอบรม เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า สำหรับบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ

           วันที่ 8 กันยายน 2564 สำนักงานศาลปกครองร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในโครงการอบรม เรื่อง “หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ให้กับบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกอบด้วย พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ และตำแหน่งอื่น รวม 50 คน โดยมี นายไชยเดช  ตันติเวสส ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร
           ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า เพื่อให้เกิดความตระหนักในการใช้อำนาจทางปกครองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะส่งผลให้เกิดการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่ประชาชน 

   

ข้อมูลและภาพข่าว : วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

 

วันทีประกาศข่าว: 8 ก.ย. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 ในระดับ AA ด้วยคะแนน 95.54...
15 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองยะลาได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์คดีปกครองและกระบวนพิจารณาคดีปกครองในกิจกรรม จิบกาแฟย...
15 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม...
14 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา...
13 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการสัมมนา เรื่อง ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ครั...
11 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา...
11 ต.ค. 2564 อ่านต่อ