ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การบรรยายในหัวข้อ การบังคับทางปกครอง ตามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

          สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำวินิจฉัยของศาลปกครอง สำหรับนิติกรและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2 - 13 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 475 คน โดยในวันนี้ เป็นการจัดอบรมในวันที่สาม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง กองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นวิทยาบรรยาย ในหัวข้อ “การบังคับทางปกครอง” 


นายศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง กองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นวิทยาบรรยาย ในหัวข้อ “การบังคับทางปกครอง” 

ภาพบรรยากาศการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการ
ตามคำวินิจฉัยของศาลปกครอง สำหรับนิติกรและผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564

ข้อมูลและภาพข่าว วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

 

วันทีประกาศข่าว: 5 ส.ค. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิ...
17 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไ...
9 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลป...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น นั่งพิจารณาคดีครั้งแรก โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการอบรม เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่า...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
การประชุมการเผยแพร่รัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยการดำเนินคดีปกครองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...
7 ก.ย. 2564 อ่านต่อ