ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การบรรยายในหัวข้อ หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

          สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำวินิจฉัยของศาลปกครอง สำหรับนิติกรและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2 - 13 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 475 คน โดยในวันนี้ เป็นการจัดอบรมต่อเป็นวันที่สอง และได้รับเกียรติจากนายอิทธิพร จิระพัฒนากุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” และได้จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาดูงาน เรื่อง แนะนำศาลปกครอง : ความเป็นธรรมคือภารกิจของเราในรูปแบบออนไลน์นายอิทธิพร จิระพัฒนากุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ภาพบรรยากาศการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการ
ตามคำวินิจฉัยของศาลปกครอง สำหรับนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ข้อมูลและภาพข่าว วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 4 ส.ค. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิ...
17 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไ...
9 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลป...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น นั่งพิจารณาคดีครั้งแรก โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการอบรม เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่า...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
การประชุมการเผยแพร่รัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยการดำเนินคดีปกครองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...
7 ก.ย. 2564 อ่านต่อ