ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองกำหนดมาตรการการให้บริการประชาชน โดยปรับให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 30) ระหว่างวันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2564 และยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลปกครองและเจ้าหน้าที่ศาล โดยเน้นการใช้ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์

          ศาลปกครองกำหนดมาตรการการให้บริการประชาชน โดยปรับให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 30) ระหว่างวันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2564 และยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลปกครองและเจ้าหน้าที่ศาล โดยเน้นการใช้ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ล่าช้าหรือหยุดชะงัก  
          สืบเนื่องจากราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ให้ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยกำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจำนวน ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยให้ประเมินสถานการณ์และความเหมาะสมของมาตรการทุกห้วงระยะเวลาสิบสี่วันนั้น
          สำนักงานศาลปกครองจึงได้กำหนดมาตรการในการให้บริการประชาชนภายใต้ข้อกำหนดในสถานการณ์ดังกล่าวออกไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อให้การปฏิบัติราชการไม่หยุดชะงัก และเพื่อให้ประชาชนยังคงสามารถติดต่อราชการกับสำนักงานศาลปกครองได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังที่ทำการศาลปกครองด้วยตนเอง ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
          1. การยื่นฟ้องคดี การยื่นอุทธรณ์คำสั่งคำพิพากษา ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ ณ อาคารที่ทำการศาลปกครอง ตามจำนวนที่จำเป็น และได้จัดเตรียมระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ไว้รองรับกระบวนการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งประชาชนสามารถเข้าระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ทางเว็บไซต์ของศาลปกครอง www.admincourt.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏในเอกสารแนบ
           2. การชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สำหรับคดีที่ยื่นผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ฟ้องคดีสามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ในระบบจนแล้วเสร็จโดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครอง ซึ่งสามารถชำระเงินได้ 3 วิธี คือ 1. บัตรเดบิต / บัตรเครดิต 2. หักบัญชีธนาคาร และ 3. อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โดยสามารถเข้าระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ทางเว็บไซต์ของศาลปกครอง www.admincourt.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 
​           3. การให้บริการสอบถามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นฟ้องคดีและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ทางสายด่วนศาลปกครอง 1355 ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในวันและเวลาราชการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Facebook ศาลปกครอง หรือ LINE @ศาลปกครอง ไว้ตลอดเวลา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและรองรับการติดต่อสอบถามของประชาชนผ่านทางช่องทางดังกล่าว
​           4. การให้บริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ โดยประชาชนสามารถดำเนินการนัดหมายเพื่อขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของศาลปกครอง (www.admincourt.go.th) ได้ในวันและเวลาราชการ 
​           5. การให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษา/คำสั่งของศาลปกครอง สามารถขอคัดสำเนาคำพิพากษา/คำสั่งของศาลปกครองได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน "ศาลปกครอง" โดยเลือกรับสำเนาเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ 

​           ** ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของตุลาการศาลปกครองและเจ้าหน้าที่ศาล จะเป็นไปตามคำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การยกระดับมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลปกครองและเจ้าหน้าที่ศาล ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ที่กำหนดให้เน้นการใช้ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและสุขภาพของคู่กรณี ทั้งที่เป็นประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนบุคลากรทุกระดับของศาลปกครอง และเพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ล่าช้าหรือหยุดชะงัก

          รายละเอียดปรากฏตามเอกสารคำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดที่แนบมาพร้อมนี้ คลิก 

 

 

 

วันทีประกาศข่าว: 3 ส.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิ...
17 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไ...
9 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลป...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น นั่งพิจารณาคดีครั้งแรก โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการอบรม เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่า...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
การประชุมการเผยแพร่รัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยการดำเนินคดีปกครองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...
7 ก.ย. 2564 อ่านต่อ