ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำวินิจฉัยของศาลปกครอง สำหรับนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำวินิจฉัยของศาลปกครอง สำหรับนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการของสองหน่วยงาน โดยจัดอบรมให้กับนิติกรและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วประเทศ จำนวน 475 คน ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2 - 13 สิงหาคม 2564 และได้รับเกียรติจาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเปิดการอบรม นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายสุเมธ รอยกุลเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตลอดทั้งผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นวิทยากรตลอดหลักสูตร 
​        ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การบังคับทางปกครอง กระบวนการบริหารงานบุคคลและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของบุคลากรทางการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายปกครอง ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติราชการที่ดีและเกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานต่อไป 
        รับชมการบรรยายย้อนหลัง >> คลิก <<

นายสุเมธ รอยกุลเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองและการดำเนินงานของศาลปกครอง ในยุค New normal


ภาพบรรยากาศการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการ
ตามคำวินิจฉัยของศาลปกครอง สำหรับนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

 

วันทีประกาศข่าว: 2 ส.ค. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิ...
17 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไ...
9 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลป...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น นั่งพิจารณาคดีครั้งแรก โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการอบรม เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่า...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
การประชุมการเผยแพร่รัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยการดำเนินคดีปกครองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...
7 ก.ย. 2564 อ่านต่อ