ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2565

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2565

       สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ 
       - วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ บ. 282/2561 และ บ. 151/2562 ระหว่าง นายสมชาติ ธรรมศิริ (ผู้ฟ้องคดี) กับ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่งทางปกครอง
          (ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ 1 ออกคำสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ 175/2559 ลว. 23 ธ.ค. 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำวินัยอย่างร้างแรง และได้มีคำสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ 6/2561 ลว. 24 ม.ค. 2561 ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าระยะเวลาล่วงเลยไป 147 วัน นับแต่วันยื่นอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล)
           
ณ ห้องพิจารณาคดี 10 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

  สำนักงานศาลปกครอง 12 พฤษภาคม 2565

วันทีประกาศข่าว: 12 พ.ค. 2565

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสานสัมพันธ์ทางวิชาการของบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการทำงานขององ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสงขลา พร้อมด้วยตุลาการศาลปกครองสงขลา และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองสงขลา ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 15 คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองเพชรบุรีและผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี ตรวจติดตามความก้าวหน...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
การเสวนาทวิภาคีระหว่างศาลปกครอง กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. หัวข้อ การดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติชี้มูลของคณะกรรมก...
24 พ.ค. 2565 อ่านต่อ